Title
 • Nederlands
 • English

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PRONTO TRANSPORT

 1. ALGEMEEN

  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan Pronto Transport BV gegeven vervoersopdrachten, alsmede op alle door Pronto Transport BV uitgebrachte offertes.
  2. Naast deze algemene voorwaarden gelden de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd op 1 juli 2004 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.
 2. RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

  Op iedere overeenkomst tussen Pronto Transport BV en opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de met Pronto Transport BV gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Gravenhage.
 3. AANSPRAKELIJKHEID

  1. Pronto Transport BV is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst, dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van Pronto Transport BV of diens ondergeschikten.
  2. Pronto Transport BV is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriƫle schade.
  3. De door Pronto Transport BV te vergoeden schade zal nooit meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment van ontstaan van de schade.
  4. De aansprakelijkheid van Pronto Transport BV is in alle gevallen beperkt tot de maximale vergoedingen, zoals deze bepaald is door de Fenex-condities en in sommige gevallen tot de maximale vergoedingen volgens de CMR-condities.
  5. Indien bij uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor Pronto Transport BV niet aansprakelijk is, dient Pronto Transport BV zich in te spannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is . Pronto Transport BV is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  6. De opdrachtgever is jegens Pronto Transport BV aansprakelijk voor schade tengevolge van de (aard der) zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden. Pronto Transport BV is niet gehouden de nauwkeurigheid en volledigheid van deze bescheiden en inlichtingen te onderzoeken.
  7. De opdrachtgever zal Pronto Transport BV vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.
 4. VERZEKERING

  Verzekering ter afdekking van de werkelijke waarde van de te vervoeren goederen, wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever verzorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico's dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf van de waarde alleen is niet voldoende. Kosten voor een dergelijke extra dekking zijn ten allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
 5. VERVOERSDOCUMENT / VRACHTBRIEF

  1. De vervoersopdracht wordt onder meer vastgelegd in een vrachtbrief, bij internationaal transport is dit een CMR. Afwezigheid, onregelmatigheid of verlies hiervan, tast noch het bestaan noch de geldigheid van de vervoersovereenkomst aan.
  2. De vrachtbrief wordt opgemaakt in minimaal 3 oorspronkelijke exemplaren, welke allen volgens de gebruiken en aanvullende aanwijzingen ingevuld en ondertekend worden. De chauffeur van de door Pronto Transport BV ingehuurde vervoerder dient namens Pronto Transport BV te ondertekenen, tenzij in de vervoersopdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade, welke door Pronto Transport BV geleden worden ten gevolge van de onnauwkeurigheid of de onvolledigheid van de vrachtbrief.
 6. TARIEVEN

  1. Alle in de offerte of op de transportopdracht vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
  2. In geval van extreme situaties, welke voor het transport kostenverhogend werken, zoals lange wachttijden, forse stijging van tol- en/of brandstofkosten behoudt Pronto Transport BV zich het recht voor om in overleg een toeslag bovenop de overeengekomen transportprijs te berekenen.
  3. De door Pronto Transport BV gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op 1 laad- en 1 losadres, bij meerdere adressen zal Pronto Transport BV in overleg een toeslag berekenen, tenzij anders overeengekomen.
  4. Bij de door Pronto Transport BV gehanteerde tarieven wordt uitgegaan van de volgende maximale afmetingen (lxbxh)/ gewichten (kg):
   • 1 laadmeter : 1x2,44x2,50 mtr, 1850 kgs
   • 1 blokpallet : 1x1,20x2,20 mtr, 925 kgs
   • 1 europallet : 0,80x1,20x2,20 mtr, 740 kgs
   Bij overschrijding van de aangegeven maten en /of gewichten zal Pronto Transport BV in overleg een toeslag berekenen.
  5. Tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, zal Pronto Transport BV geen ladingdragers zoals europallets, dusseldorfpallets, cc-containers ruilen. Mocht dit wel moeten geschieden, dan dient dit schriftelijk bevestigd te zijn en houdt Pronto Transport BV zich het recht voor om hier in overleg een toeslag voor te berekenen.
 7. INSTRUCTIES

  1. Indien de opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van Pronto Transport BV, waarbij deze steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn.
  2. Pronto Transport BV zal de specifieke instructies welke door de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld zijn op de vervoersopdracht en/of bijgaand memo ook schriftelijk opdragen aan de vervoerder die voor het betreffende transport wordt ingeschakeld.
  3. Instructies op de opdrachten van Pronto Transport BV dienen strikt te worden nageleefd.
  4. Mocht het om enigerlei reden niet mogelijk zijn de genoemde instructies na te leven, dan dienen de betrokken partijen elkaar hierover direct informatie te verstrekken.
 8. UITVOERING VAN DE VERVOERSOVEREENKOMST

  1. Laad- en/of lostijd

   Pronto Transport BV hanteert de volgende laad- en/of lostijden:
   • < 3 laadmeter maximaal 0,5 uur per adres
   • < 6 laadmeter maximaal 1 uur per adres
   • < 9 laadmeter maximaal 1,5 uur per adres
   • 13 laadmeter 3 uur per adres.
   Indien een langere laad- en/of lostijd noodzakelijk is, is Pronto Transport BV gerechtigd hiervoor de redelijkerwijs te maken kosten in rekening brengen, tenzij de oorzaak van een langere laad- en/of lostijd geheel aan Pronto Transport BV te wijten is. Per uur rekent Pronto Transport BV wachtkosten a € 50,- met een maximum van €500,- per dag.
  2. Leveringstijden.

   Leveringen dienen te geschieden tussen 08.00 en 17.00 uur (dit geldt ook voor laadtijden). Wilt u de zendingen voor een bepaald tijdstip gelost of geladen hebben, dan gelden de volgende toeslagen:
   • Aflevertijd beperkt tot 1 uur of minder € 75.00
   • Aflevertijd beperkt tot 2 uren € 50.00
   • Aflevertijd beperkt tot dagdeel € 40.00
   • Overige beperkingen € 25.00
   • Leveringen voor 08.00 uur € 75.00.
   Pronto Transport BV zal deze pas na overleg en schriftelijke bevestiging in rekening brengen.
 9. ANNULERING VAN EEN OPDRACHT

  1. Indien de opdrachtgever de opdracht op de dag van laden of de dagen voorafgaand aan het laden annuleert is Pronto Transport BV gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.
   • Op de dag van laden : 100% van het overeengekomen tarief
   • 1 dag voor het laden : 70 % van het overeengekomen tarief
   • 2 dagen voor het laden : 25 % van het overeengekomen tarief
  2. Bovenstaande annuleringskosten zullen uiterlijk binnen 1 werkdag na annulering schriftelijk worden bevestigd.
  3. Pronto Transport BV zal samen met de betrokken partijen proberen genoemde kosten te reduceren.
 10. BETALINGEN

  1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, is Pronto Transport BV gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van de wettelijke rente, vermeerderd met 2 %, wegens verzuim, zonder dat er hiertoe een ingebrekestelling nodig is.
  3. Indien Pronto Transport BV haar vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever verplicht alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Hieronder vallen de kosten van deurwaarders, incassobureau's en advocaten.
  4. De opdrachtgever dient te betalen in euro's zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Pronto Transport BV.
 11. PAND- EN RETENTIERECHT

  1. Pronto Transport BV heeft jegens een ieder, die ervan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Pronto Transport BV uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.
  2. Pronto Transport BV kan zonder instructies van de opdrachtgever af te wachten tot verkoop van de goederen overgaan, wanneer de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de kosten van bewaring onevenredig hoog zijn in verhouding tot de waarde van de goederen.
Deze algemene leveringsvoorwaarden van Pronto Transport BV zijn 26 juli 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55430228.